EucharistieAlgemene Info

Waarom moet u hier bij zijn...?

Pasen, Jezus’ glorievolle verrijzenis, is bij uitstek het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Het Feest der feesten. Zijn verrijzenis bevindt zich in het hart van de Paaskring*. 

Met 40 dagen van vasten en bidden bereiden we ons voor op deze geweldige dag. Aan die dag ging wel wat vooraf. Voordat Hij verrees uit de dood, leed en stierf Hij.

“Geminacht en gemeden werd hij door de mensen, man van smarten, met ziekte vertrouwd, een mens die zijn gezicht voor ons verbergt, geminacht en als niet de moeite waard beschouwd. Hij werd gefolterd en diep vernederd, maar heeft zijn mond niet geopend, zoals een lam dat ter slachting geleid wordt.” (Jesaja 53,3&7)

We noemen de dag van Zijn lijden ‘De Goede Dag’. Waarom? Waarom gaf Hij zichzelf? Wat is de betekenis van Zijn lijden? Wat betekent dat voor u persoonlijk? Daar willen we tijdens de Paasdriedaagse samen bij stil staan.

Verlangt u naar verzoening, vernieuwing van uw geloof, een nieuwe start? Komt u ook?

Parallel zal er een programma plaats vinden voor kinderen van 0 t/m 15 jaar.